Program Rada

Dometi svakog deteta mogu biti ogromni! Potrebno ih je samo pratiti i osluškivati i rad prilagođavati njima

Program rada sa decom uzrasta do 3 godine – Jaslena grupa

Vaspitanje i nega dece uzrasta do tri godine realizuje se stvaranjem povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustva po sopstvenom programu, otkrivajući sebe i svoju okolinu, u kojoj će biti aktivno u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima. Pored osnovnih ciljeva vaspitno-obrazovnog rada, osnova za razvoj trajnih svojstava ličnosti su i mnogi zadaci, koji su navedeni u Opštim Osnovama Programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta do tri godine.

Prioritetni zadaci vaspitno-obrazovnog rada sa decom jaslenog uzrasta, kao i uslovi za njihovo uspešno realizovanje koji se ostvaruju tokom radne godine u dečijim jaslicama su:

kontinuirana preventivno-zdravstvena zaštita deteta, putem saradnje sa privatnom pedijatrijskom ordinacijom. Uključivanje preventivno-zdravstvene službe Ustanove u edukaciju roditelja dece ovog uzrasta,

obezbeđivanje kvalitetne ishrane i nege deteta kao osnovnog preduslova za pravilan psihofizički razvoj

aktivnosti sa decom realizuju se putem igre, koja je bitno načelo vaspitnog rada. Obzirom na osnovna obeležja igre, na njen izuzetan značaj za razvoj ličnosti deteta, veoma je važno pružiti detetu dovoljno mogućnosti da se slobodno i spontano igra, jer je igra način mišljenja kod dece.

Vaspitno-obrazovni rad obuhvata sledeće programske celine:

  • preventivno–zdravstvenu zaštitu,
  • negu i vaspitne aktivnosti,
  • oplemenjivanje sredine,
  • saradnju sa porodicom;

 

Nega i vaspitanje će se realizovati kroz: motoričke, senzorno-perceptivne, muzičko-ritmičke, grafičko-likovne, intelektualne, jezičke aktivnosti i dramatizacije.

Program rada sa decom uzrasta od 3 godine do 5,5 godina – Vrtićka grupa

Rad sa decom uzrasta 3- 5,5 godina odvija se po Opštim osnovama predškolskog programa za uzrast dece od tri godine do uključivanja u program pripreme za školu i pripremni predškolski program po kome je predškolsko vaspitanje funkcionalno povezano u celinu vaspitno obrazovnog sistema i integralni je deo društvene brige o deci.

Ceo program je osmišljen tako da podstiče razvoj samostalnosti, socijalizacije 

Dosadašnje iskustvo i stručnost ukazuje kako je ovaj period života bitan u formiranju ličnosti, te da je ono što roditelji i vaspitači u ovom periodu mogu da učine za dete od neprocenjivog značaja. Stoga se ovde u vrtiću posebno vodi računa o tome da deca sama što više govore (podstičemo prepričavanje priča i događaja) i da se pri tome pravilno izražavaju, podstiče se njihovo samostalno mišljenje i zaključivanje; vežba se spretnost pokreta – od pravilnog držanja olovke do uvežbavanja crtanja i bojenja; i naravno, ostvaruje se zajednička igra i druženje.

Pripremni predškolski program – vrtićka grupa

Pripremna predškolska grupa u našem vrtiću broji manji broj dece jer se akcenat stavlja na kvalitet rada sa decom.

Pripremni predškolski program je osmišljen tako da deca kroz razlčite projektne aktivnosti, igru i druženje stiču nova saznanja, razvijaju samopouzdanje, sposobnost, radne navike, maštovitost i kreativnost.

Predškolcima se nudi jedan novi svet u savladavanju slova, gde uz raznovrsne vežbice grafomotorike i programe na računaru čine prve korake ka pisanju, prepoznavanju i imenovanju slova. 

U skladu sa Novim osnovama u okviru različitih projekata (koje će inicirati sama deca), stručni kadar vodiće računa o svim aspektima dečjeg razvoja,stvaranjem kooperativne komunikacijske klime u dečjoj grupi i odnosom prema deci postigne negovanje pozitivne slike o sebi i razvijanje dečjeg samopoštovanja 

 

Pored toga kroz različite kreativne radionice želimo da kod dece razvijamo divergentno mišljenje, odnosno da razvijemo stvaralačko izražavanje u najširem smislu te reči.

Kreativno-edukativne radionice su:

Likovna

crtanje, slikanje, vajanje

muzička

slušanje, sviranje, pevanje, ples, izražavanje kroz muziku

dramska

razne tehnike pokreta, gluma, izražavanje, recitacije, brzalice itd

psihološka

ja, samopoštovanje, emocije, odnosi prijateljstava, empatije, konfliktne situacije, odnos prema okolini

Dometi svakog deteta mogu biti ogromni!

Potrebno ih je samo pratiti i osluškivati i rad prilagođavati njima. Tako i teme kojima se bavimo u našim kreativnim radionicama biramo u skladu s njihovim potrebama, interesovanjima i željama. Igramo se i istražujemo kroz kreativne radionice, jer tako mališani imaju mogućnost da veoma rano otkriju i ostvare kontakt sa muzikom, slikarstvom, vajarstvom, pozorištem, filmom, itd.

Sve radionice polaze od osnovnog načela rada, a to je da se čitav program sprovodi kroz individualizovano vaspitno obrazovni proces 

Vaspitački kadar stvara atmosferu poverenja i prihvatanja, bez procenjivanja i kritike. U ovom obliku rada naglasak je na procesu kojim se dolazi do rešenja, a ne samo i jedino na ishodu. Vaspitač ne vrši pritisak, ne nudi unapred gotova rešenja, već pomaže deci i usmerava ih u njihovom samostalnom traganju za mogućim rešenjima.

Na nivou grupa planira se:

Prvi dan u vrtiću

Druženje sa mamama

Jesenja svečanost

Dan proleća

Dan dečje radosti

Dan šale

Dan Svetog Save

Završna svečanost

Na nivou vrtića i mesta planira se:

Izbor najboljih recitatora

Igre bez granica

Na nivou ustanove planira se:

Dan ekologije

''Ptići fest'' festival dečjeg stvaralaštva

Učešće na raznim likovnim konkursima

Rad psihologa

Rad psihologa – saradnika u vrtiću “Ptići prepelići“ je timski, usko povezan za neposredno planiranje. Psiholog je angažovan na samom početku  kada je neophodna pomoć detetu, ali i roditelju steknu poverenje i prebrode krizu prvog odvajanja.

Kroz vaspitni i obrazovni proces deca se prate, posmatraju. Obavlja se diskretno testiranje psihološkim mernim instrumentima, koji sama deca doživljavaju kao igru. Ako se uoče eventualne razvojne smetnje, bilo šta što nepovoljno utiče na psihički ili fizički razvoj deteta, po potrebi se uključuju spoljni saradnici (pedijatar, logoped, defektolog …).

Kroz interaktivne igre i psihološke radionice radićemo na usvajanju pravila ponašanja, sticanja pozitivnih navika i moralnih načela. Pri tom ćemo se i dobro zabavljati, igrati i radovati životu.